首页 | 诗文 | 作者 | 名句 | 典籍 | 成语 | 其他
精选诗集

著名诗人
最近更新诗词
宋朝苏轼苏轼
惭愧今年二麦丰,
千畦细浪舞晴空。
化工余力染夭红。
归去山公应倒载,
阑街拍手笑儿童。
甚时名作锦薰笼。
cán kuì jīn nián èr mài fēng ,惭愧今年二麦丰,
qiān qí xì làng wǔ qíng kōng 。 千畦细浪舞晴空。
huà gōng yú lì rǎn yāo hóng 。 化工余力染夭红。
guī qù shān gōng yīng dǎo zǎi , 归去山公应倒载,
lán jiē pāi shǒu xiào ér tóng 。 阑街拍手笑儿童。
shèn shí míng zuò jǐn xūn lóng 。 甚时名作锦薰笼。
惭愧今年二麦丰, 千畦细浪舞晴空。 化工余力染夭红。 归去山公应倒载, 阑街拍手笑儿童。 甚时名作锦薰笼。
元朝杨朝英
雪晴天地一冰壶,竟往西湖探老逋,骑驴踏雪溪桥路。笑王维作画图,拣梅花多处提壶。对酒看花笑,无钱当剑沽,醉倒在西湖!
xuě qíng tiān dì yī bīng hú ,jìng wǎng xī hú tàn lǎo bū ,qí lǘ tà xuě xī qiáo lù 。xiào wáng wéi zuò huà tú ,jiǎn méi huā duō chù tí hú 。duì jiǔ kàn huā xiào ,wú qián dāng jiàn gū ,zuì dǎo zài xī hú !雪晴天地一冰壶,竟往西湖探老逋,骑驴踏雪溪桥路。笑王维作画图,拣梅花多处提壶。对酒看花笑,无钱当剑沽,醉倒在西湖!
雪晴天地一冰壶,竟往西湖探老逋,骑驴踏雪溪桥路。笑王维作画图,拣梅花多处提壶。对酒看花笑,无钱当剑沽,醉倒在西湖!
唐朝韦庄韦庄
金翡翠,为我南飞传我意:罨画桥边春水,几年花下醉?
别后只知相愧,泪珠难远寄。罗幕绣帷鸳被,旧欢如梦。

jīn fěi cuì ,wéi wǒ nán fēi chuán wǒ yì :yǎn huà qiáo biān chūn shuǐ ,jǐ nián huā xià zuì ?金翡翠,为我南飞传我意:罨画桥边春水,几年花下醉?
bié hòu zhī zhī xiàng kuì ,lèi zhū nán yuǎn jì 。luó mù xiù wéi yuān bèi ,jiù huān rú mèng 。 别后只知相愧,泪珠难远寄。罗幕绣帷鸳被,旧欢如梦。
金翡翠,为我南飞传我意:罨画桥边春水,几年花下醉? 别后只知相愧,泪珠难远寄。罗幕绣帷鸳被,旧欢如梦。
宋朝晁端礼晁端礼
萱草栏干,榴花庭院。悄无人语重帘卷。屏山掩梦不多时,斜风雨细江南岸。 
昼漏初传,林莺百啭。日长暗记残香篆。洞房消息有谁知,几回欲问梁间燕。
xuān cǎo lán gàn ,liú huā tíng yuàn 。qiāo wú rén yǔ zhòng lián juàn 。píng shān yǎn mèng bú duō shí ,xié fēng yǔ xì jiāng nán àn 。 萱草栏干,榴花庭院。悄无人语重帘卷。屏山掩梦不多时,斜风雨细江南岸。 
zhòu lòu chū chuán ,lín yīng bǎi zhuàn 。rì zhǎng àn jì cán xiāng zhuàn 。dòng fáng xiāo xī yǒu shuí zhī ,jǐ huí yù wèn liáng jiān yàn 。 昼漏初传,林莺百啭。日长暗记残香篆。洞房消息有谁知,几回欲问梁间燕。
萱草栏干,榴花庭院。悄无人语重帘卷。屏山掩梦不多时,斜风雨细江南岸。  昼漏初传,林莺百啭。日长暗记残香篆。洞房消息有谁知,几回欲问梁间燕。
唐朝李白李白
燕南壮士吴门豪,
筑中置铅鱼隐刀。
感君恩重许君命,
太山一掷轻鸿毛。
yàn nán zhuàng shì wú mén háo ,燕南壮士吴门豪,
zhù zhōng zhì qiān yú yǐn dāo 。 筑中置铅鱼隐刀。
gǎn jun1 ēn zhòng xǔ jun1 mìng , 感君恩重许君命,
tài shān yī zhì qīng hóng máo 。 太山一掷轻鸿毛。
燕南壮士吴门豪, 筑中置铅鱼隐刀。 感君恩重许君命, 太山一掷轻鸿毛。
宋朝石延年石延年
芳草年年惹恨幽。想前事悠悠。伤春伤别几时休。算从古、为风流。 
春山总把,深匀翠黛,千叠在眉头。不知供得几多愁。更斜日、凭危楼。

fāng cǎo nián nián rě hèn yōu 。xiǎng qián shì yōu yōu 。shāng chūn shāng bié jǐ shí xiū 。suàn cóng gǔ 、wéi fēng liú 。 芳草年年惹恨幽。想前事悠悠。伤春伤别几时休。算从古、为风流。 
chūn shān zǒng bǎ ,shēn yún cuì dài ,qiān dié zài méi tóu 。bú zhī gòng dé jǐ duō chóu 。gèng xié rì 、píng wēi lóu 。 春山总把,深匀翠黛,千叠在眉头。不知供得几多愁。更斜日、凭危楼。
芳草年年惹恨幽。想前事悠悠。伤春伤别几时休。算从古、为风流。  春山总把,深匀翠黛,千叠在眉头。不知供得几多愁。更斜日、凭危楼。
宋朝向子諲
江南江北雪漫漫,遥知易水寒。同云深处望三关,断肠山又山。
天可老,海能翻,消除此恨难。频闻遣使问平安,几时鸾辂还?
jiāng nán jiāng běi xuě màn màn ,yáo zhī yì shuǐ hán 。tóng yún shēn chù wàng sān guān ,duàn cháng shān yòu shān 。江南江北雪漫漫,遥知易水寒。同云深处望三关,断肠山又山。
tiān kě lǎo ,hǎi néng fān ,xiāo chú cǐ hèn nán 。pín wén qiǎn shǐ wèn píng ān ,jǐ shí luán lù hái ? 天可老,海能翻,消除此恨难。频闻遣使问平安,几时鸾辂还?
江南江北雪漫漫,遥知易水寒。同云深处望三关,断肠山又山。 天可老,海能翻,消除此恨难。频闻遣使问平安,几时鸾辂还?
唐朝姚合姚合
将军作镇古汧州,水腻山春节气柔。
清夜满城丝管散,行人不信是边头。

箭利弓调四镇兵,蕃人不敢近东行。
沿边千里浑无事,唯见平安火入城。

jiāng jun1 zuò zhèn gǔ qiān zhōu ,shuǐ nì shān chūn jiē qì róu 。将军作镇古汧州,水腻山春节气柔。
qīng yè mǎn chéng sī guǎn sàn ,háng rén bú xìn shì biān tóu 。 清夜满城丝管散,行人不信是边头。
jiàn lì gōng diào sì zhèn bīng ,fān rén bú gǎn jìn dōng háng 。 箭利弓调四镇兵,蕃人不敢近东行。
yán biān qiān lǐ hún wú shì ,wéi jiàn píng ān huǒ rù chéng 。 沿边千里浑无事,唯见平安火入城。
将军作镇古汧州,水腻山春节气柔。 清夜满城丝管散,行人不信是边头。 箭利弓调四镇兵,蕃人不敢近东行。 沿边千里浑无事,唯见平安火入城。
南北朝鱼玄机鱼玄机
云峰满目放春晴,
历历银钩指下生。
自恨罗衣掩诗句,
举头空羡榜中名。

yún fēng mǎn mù fàng chūn qíng ,云峰满目放春晴,
lì lì yín gōu zhǐ xià shēng 。 历历银钩指下生。
zì hèn luó yī yǎn shī jù , 自恨罗衣掩诗句,
jǔ tóu kōng xiàn bǎng zhōng míng 。 举头空羡榜中名。
云峰满目放春晴, 历历银钩指下生。 自恨罗衣掩诗句, 举头空羡榜中名。
隋朝姜夔姜夔
绿杨巷陌秋风起,边城一片离索。马嘶渐远,人归甚处,戍楼吹角。情怀正恶,更衰草寒烟淡薄。似当时、将军部曲,迤逦度沙漠。
追念西湖上,小舫携歌,晚花行乐。旧游在否?想如今、翠凋红落。漫写羊裙,等新雁来时系著。怕匆匆、不肯寄与误后约。
lǜ yáng xiàng mò qiū fēng qǐ ,biān chéng yī piàn lí suǒ 。mǎ sī jiàn yuǎn ,rén guī shèn chù ,shù lóu chuī jiǎo 。qíng huái zhèng è ,gèng shuāi cǎo hán yān dàn báo 。sì dāng shí 、jiāng jun1 bù qǔ ,yǐ lǐ dù shā mò 。绿杨巷陌秋风起,边城一片离索。马嘶渐远,人归甚处,戍楼吹角。情怀正恶,更衰草寒烟淡薄。似当时、将军部曲,迤逦度沙漠。
zhuī niàn xī hú shàng ,xiǎo fǎng xié gē ,wǎn huā háng lè 。jiù yóu zài fǒu ?xiǎng rú jīn 、cuì diāo hóng luò 。màn xiě yáng qún ,děng xīn yàn lái shí xì zhe 。pà cōng cōng 、bú kěn jì yǔ wù hòu yuē 。 追念西湖上,小舫携歌,晚花行乐。旧游在否?想如今、翠凋红落。漫写羊裙,等新雁来时系著。怕匆匆、不肯寄与误后约。
绿杨巷陌秋风起,边城一片离索。马嘶渐远,人归甚处,戍楼吹角。情怀正恶,更衰草寒烟淡薄。似当时、将军部曲,迤逦度沙漠。 追念西湖上,小舫携歌,晚花行乐。旧游在否?想如今、翠凋红落。漫写羊裙,等新雁来时系著。怕匆匆、不肯寄与误后约。
宋朝张炎
钿车骄马锦相连,香尘逐管弦。
瞥然飞过水秋千。清明寒食天。
花贴贴,柳悬悬。莺房几醉眠。
醉中不信有啼鹃。江南二十年。
diàn chē jiāo mǎ jǐn xiàng lián ,xiāng chén zhú guǎn xián 。钿车骄马锦相连,香尘逐管弦。
piē rán fēi guò shuǐ qiū qiān 。qīng míng hán shí tiān 。 瞥然飞过水秋千。清明寒食天。
huā tiē tiē ,liǔ xuán xuán 。yīng fáng jǐ zuì mián 。 花贴贴,柳悬悬。莺房几醉眠。
zuì zhōng bú xìn yǒu tí juān 。jiāng nán èr shí nián 。 醉中不信有啼鹃。江南二十年。
钿车骄马锦相连,香尘逐管弦。 瞥然飞过水秋千。清明寒食天。 花贴贴,柳悬悬。莺房几醉眠。 醉中不信有啼鹃。江南二十年。
宋朝王安石王安石
径暖草如积,山晴花更繁。
纵横一川水,高下数家村。
静憩鸡鸣午,荒寻犬吠昏。
归来向人说,疑是武陵源。jìng nuǎn cǎo rú jī ,shān qíng huā gèng fán 。径暖草如积,山晴花更繁。
zòng héng yī chuān shuǐ ,gāo xià shù jiā cūn 。 纵横一川水,高下数家村。
jìng qì jī míng wǔ ,huāng xún quǎn fèi hūn 。 静憩鸡鸣午,荒寻犬吠昏。
guī lái xiàng rén shuō ,yí shì wǔ líng yuán 。 归来向人说,疑是武陵源。
径暖草如积,山晴花更繁。 纵横一川水,高下数家村。 静憩鸡鸣午,荒寻犬吠昏。 归来向人说,疑是武陵源。
最近文学作品

表达的感情清明88必发娱乐游戏

作者:未知

导语:淡淡浅浅的愁,藏在你清清亮亮的眸;想借一份温情,让你的世界永远天晴;爽朗变成你的个性,快乐成为你的专属。又是清明时节,愿你幸福安康!接下来小编整理了表达的感情清...

表达的感情清明88必发娱乐游戏 导语:淡淡浅浅的愁,藏在你清清亮亮的眸;想借一份温情,让你的世界永远天晴;爽朗变成你的个性,快乐成为你的专属。又是清明时节,愿你幸福安康!接下来小编整理了表达的感情清

《在江南赠宋五之问》88必发娱乐游戏原文

作者:未知

《在江南赠宋五之问》作者为唐朝文学家骆宾王。其88必发娱乐游戏全文如下: 井络双源浚,浔阳九派长。沦波通地穴,输委下归塘。 别岛笼朝蜃,连洲拥夕涨。韫珠澄积润,让璧动浮光。 浮光...

《在江南赠宋五之问》88必发娱乐游戏原文 《在江南赠宋五之问》作者为唐朝文学家骆宾王。其88必发娱乐游戏全文如下: 井络双源浚,浔阳九派长。沦波通地穴,输委下归塘。 别岛笼朝蜃,连洲拥夕涨。韫珠澄积润,让璧动浮光。 浮光

古风·登高望四海88必发娱乐游戏翻译赏析

作者:未知

《古风·登高望四海》作者为唐朝文学家李白。其全文如下: 登高望四海,天地何漫漫! 霜被群物秋,风飘大荒寒。 荣华东流水,万事皆波澜。 白日掩徂辉,浮云无定端。 梧桐巢燕雀...

古风·登高望四海88必发娱乐游戏翻译赏析 《古风·登高望四海》作者为唐朝文学家李白。其全文如下: 登高望四海,天地何漫漫! 霜被群物秋,风飘大荒寒。 荣华东流水,万事皆波澜。 白日掩徂辉,浮云无定端。 梧桐巢燕雀

描写山水四季花鸟雨等的唯美88必发娱乐游戏

作者:未知

1.春 阳春布德泽,万物生光辉----------汉乐府古辞《长歌行》 不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀--------唐贺知章《咏柳》 天街小雨润如酥,草色遥看近却无。最是一年春好处,绝胜烟柳...

描写山水四季花鸟雨等的唯美88必发娱乐游戏 1.春 阳春布德泽,万物生光辉----------汉乐府古辞《长歌行》 不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀--------唐贺知章《咏柳》 天街小雨润如酥,草色遥看近却无。最是一年春好处,绝胜烟柳

描写菊花的经典88必发娱乐游戏

作者:未知

宋范成大《重阳后菊花》 寂寞东篱湿露华, 依前金屋照泥沙。 世情儿女无高韵, 只看重阳一日花。 宋梅尧臣《残菊》 零落黄金蕊, 虽枯不改香。 深丛隐孤芳, 犹得车清觞。 明唐寅...

描写菊花的经典88必发娱乐游戏 宋范成大《重阳后菊花》 寂寞东篱湿露华, 依前金屋照泥沙。 世情儿女无高韵, 只看重阳一日花。 宋梅尧臣《残菊》 零落黄金蕊, 虽枯不改香。 深丛隐孤芳, 犹得车清觞。 明唐寅

使至塞上88必发娱乐游戏翻译及注释

作者:未知

使至塞上 唐代:王维 单车欲问边,属国过居延。 征蓬出汉塞,归雁入胡天。 大漠孤烟直,长河落日圆。 萧关逢候骑,都护在燕然。 译文及注释 译文 乘单车想去慰问边关,路经的属...

使至塞上88必发娱乐游戏翻译及注释 使至塞上 唐代:王维 单车欲问边,属国过居延。 征蓬出汉塞,归雁入胡天。 大漠孤烟直,长河落日圆。 萧关逢候骑,都护在燕然。 译文及注释 译文 乘单车想去慰问边关,路经的属

清明节怀念亲人的88必发娱乐游戏

作者:未知

导语:清明时节祭祀忙,细雨飘荡人悲伤。菊花满地心茫茫,清风难拂泪千行。先祖教诲在耳旁,跪拜叩首自难忘。唯愿天国享安康,人间幸福永绵长。接下来小编整理了清明节怀念亲...

清明节怀念亲人的88必发娱乐游戏 导语:清明时节祭祀忙,细雨飘荡人悲伤。菊花满地心茫茫,清风难拂泪千行。先祖教诲在耳旁,跪拜叩首自难忘。唯愿天国享安康,人间幸福永绵长。接下来小编整理了清明节怀念亲

2019元宵节的88必发娱乐游戏

作者:未知

元宵节与春节、清明节、端午节、中秋节一样,是中国传统节日,事实上其文化内涵和社会价值远远胜于其他节日,有着非同寻常的意义。下面是关于2019元宵节的88必发娱乐游戏的内容,欢迎阅读...

2019元宵节的88必发娱乐游戏 元宵节与春节、清明节、端午节、中秋节一样,是中国传统节日,事实上其文化内涵和社会价值远远胜于其他节日,有着非同寻常的意义。下面是关于2019元宵节的88必发娱乐游戏的内容,欢迎阅读

三月的88必发娱乐游戏句

作者:未知

导语:又到了阳春三月,花红柳绿的时节。万物复苏,呈现出生机勃勃的美丽景象。接下来小编整理了三月的88必发娱乐游戏句,文章希望大家喜欢! 三月十三日游卞氏园 【作者:韩维】 窄径下...

三月的88必发娱乐游戏句 导语:又到了阳春三月,花红柳绿的时节。万物复苏,呈现出生机勃勃的美丽景象。接下来小编整理了三月的88必发娱乐游戏句,文章希望大家喜欢! 三月十三日游卞氏园 【作者:韩维】 窄径下

描写春雨的88必发娱乐游戏词

作者:未知

春雨朦朦地下起来了,夹着丝丝缕缕的春风。春雨细细的,密密的,灰蒙蒙的,远处的山峦、大树、房屋,朦朦胧胧,就像浸在一片薄雾中。春雨,似雾非雾,似线非线,似有形又无形...

描写春雨的88必发娱乐游戏词 春雨朦朦地下起来了,夹着丝丝缕缕的春风。春雨细细的,密密的,灰蒙蒙的,远处的山峦、大树、房屋,朦朦胧胧,就像浸在一片薄雾中。春雨,似雾非雾,似线非线,似有形又无形